Witamy

Realizując obowiązek informacyjny na mocy Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), – tzw. RODO, pragniemy Państwa poinformować o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym, o następujących danych kontaktowych dzięki którym w sprawach ochrony danych osobowych możecie się Państwo bezpośrednio kontaktować:

ul. Szkolna 13, 38-422 Krościenko Wyżne, telefon: (013) 431 50 76
e-mail: spgzoz.kroscienko@gmail.com
www: zoz.kroscienkowyzne.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Pana Kacpra Sabika wyznaczonego przez Administratora:

Inspektor Ochrony Danych – e-mail: spgzoz.kroscienko@gmail.com, tel. 791987973

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane wyłączenie na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym danych dotyczących zdrowia); art. 6 ust. 1 lit. c (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z realizacją zadań wynikających z: art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie w celu diagnozy medycznej) w związku z: Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 6 ust. 1 lit.f  RODO (realizacji prawnie uzasadnionego interesu w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami),

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych będą lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:

  • podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) uprawnione do przetwarzania danych w imieniu Administratora, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy – niezbędnych dla działalności Administratora,
  • uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych, chyba że będzie to wynikało z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Okres przechowywania danych osobowych – kryteria jego ustalania

Uwzględniając wyżej wskazany cel/cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i obowiązki prawne ciążących na Administratorze danych – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi danych, przechowywanie dokumentacji medycznej i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie udostępnionych swoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do przetwarzanych danych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymogi podania danych i ewentualne konsekwencje ich niepodania

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Brak podania danych uniemożliwi realizację celu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych.

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - Informacja Publiczna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - właściwa Pacjent

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - Kontrahent

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - Rekrutacja

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - Zamawiający - PZP

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - Praktyki, Staż, Wolontariat

ZASADY REALIZACJI PRAW - RODO